”மாற்றுத்திறனாளிகளை வலுவூட்டுதல், உள்வாங்குதல் மற்றும் சமத்துவத்தினை உறுதிப்படுத்துதல்” எனும் தொனிப்போருளில் கடந்த 21.12.2018 அன்று மாவட்ட செயலகத்தில் ”மாற்றுத்திறனாளிகளிற்கான சர்வதேச தினம்” கொண்டாடப்பட்டது.

101102