පුවත් සහ සිදුවීම්

2018-12-13
குடிமக்கள் அறிக்கை அட்டையின் இரண்டாம்கட்ட ஆய்வுகளை கண்டறியும் நிகழ்வு

குடிமக்கள் அறிக்கை அட்டை...

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நிதி அனுசரனையுடன் ACTED மற்றும் வறுமை ஆராய்ச்சி நிலையத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவரும் முல்லைத்தீவு, துணுக்காய்...

2018-12-25
மாவட்ட இலக்கிய விழா - 2018

மாவட்ட இலக்கிய விழா - 20...

கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிதி அனுசரனையுடன் மாவட்ட செயலகமும் மாவட்ட கலாசார அதிகாரசபையும் இணைந்து நடாத்திய...

2018-12-25
மாற்றுத்திறனாளிகளிற்கான சர்வதேச தினம் - 2018

மாற்றுத்திறனாளிகளிற்கான...

”மாற்றுத்திறனாளிகளை வலுவூட்டுதல், உள்வாங்குதல் மற்றும் சமத்துவத்தினை உறுதிப்படுத்துதல்” எனும் தொனிப்போருளில் கடந்த 21.12.2018 அன்று மாவட்ட...

2019-01-01
தேசிய பாதுகாப்பு தினம்

தேசிய பாதுகாப்பு தினம்

இன்று 26-12-2018 அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சுனாமியினால் உயிர் நீத்த உறவுகளை நினைவுகூரும்...

2019-01-01
ஒளிவிழா நிகழ்வு - 2018

ஒளிவிழா நிகழ்வு - 2018

ஊழியர் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 27.12.2018 - இன்று மாவட்ட செயலகத்தில் ஒளிவிழா நிகழ்வு கொண்டாடப்பட்டது....

2019-01-01
2019 வருட ஆரம்ப நாள் நிகழ்வுகள்

2019 வருட ஆரம்ப நாள் நிக...

இன்றைய (01.01.2019) வருட ஆரம்ப நாள் நிகழ்வுகள் எமது மாவட்ட செயலாளர் திருமதி.றூபவதி கேதீஸ்வரன் அவர்களின்...

2019-01-03
வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இழப்பீட்டு கொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வு

வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பா...

கௌரவ சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய, சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சர் தயா...

2019-01-09
கௌரவ சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்களின் முல்லைத்தீவுக்கான விஜயம்

கௌரவ சந்திரிகா பண்டாரநாய...

இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதியும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான அலுவலகத்தின் தலைவருமாகிய கௌரவ சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க...

2019-01-21
தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்பு பாடசாலை வாரம்

தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்...

பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களை போதைப்பொருள் தடுப்பின் முனைப்பான பங்குதாரர்களாக்கிக்கொண்டு தேசிய போதைப்பொருள் தடுப்பு பாடசாலை...

2019-02-04
71 ஆவது சுதந்திரதினம்

71 ஆவது சுதந்திரதினம்

இலங்கையின் 71 ஆவது சுதந்திரதினம் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று (04.02.2019) மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்...

2019-02-17
கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் முல்லைத்தீவுக்கான விஜயம்

கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்க...

கௌரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் இன்று (16.02.2019) முல்லைத்தீவுக்கு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆராயும்...

2019-02-28
வரட்சிகாலத்தில் குடிநீர் வழங்கலுக்காக பௌசர்கள் வழங்கிவைப்பு

வரட்சிகாலத்தில் குடிநீர்...

மாவட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கல் சேவையினை மேம்படுத்தும் வகையில் அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் முல்லைத்தீவு...

2019-03-16
ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒருநாள் சேவை

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின்...

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒருநாள் சேவை மற்றும் சர்வதேச தரத்தின்படி தயாரிக்கப்படுகின்ற புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ்...

2019-03-21
சர்வதேச மகளீர் தினம் - 2019

சர்வதேச மகளீர் தினம் - 2...

சர்வதேச மகளீர் தின நிகழ்வுகள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று (21.03.2019) மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்...

2019-03-21
மாநிலம் பயனுற வாழ் மகளிர் விருது

மாநிலம் பயனுற வாழ் மகளிர...

கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 20.03.2019 அன்று இடம்பெற்ற சர்வதேச மகளிர்தின விழாவில் மாதரறம் மாண்புற சோராது...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

සුනිල් කන්නංගර මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු