පුවත් සහ සිදුවීම්

2019-02-28
வரட்சிகாலத்தில் குடிநீர் வழங்கலுக்காக பௌசர்கள் வழங்கிவைப்பு

வரட்சிகாலத்தில் குடிநீர்...

மாவட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கல் சேவையினை மேம்படுத்தும் வகையில் அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் முல்லைத்தீவு...

2019-03-16
ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒருநாள் சேவை

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின்...

ஆவணங்கள் பதிவு செய்தலின் ஒருநாள் சேவை மற்றும் சர்வதேச தரத்தின்படி தயாரிக்கப்படுகின்ற புதிய பிறப்புச் சான்றிதழ்...

2019-03-21
சர்வதேச மகளீர் தினம் - 2019

சர்வதேச மகளீர் தினம் - 2...

சர்வதேச மகளீர் தின நிகழ்வுகள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று (21.03.2019) மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்...

2019-03-21
மாநிலம் பயனுற வாழ் மகளிர் விருது

மாநிலம் பயனுற வாழ் மகளிர...

கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 20.03.2019 அன்று இடம்பெற்ற சர்வதேச மகளிர்தின விழாவில் மாதரறம் மாண்புற சோராது...

2019-04-03
போதையிலிருந்து விடுபட்ட நாடொன்றிற்கான சித்திரை உறுதி உரை

போதையிலிருந்து விடுபட்ட...

அதிமேதகு சனாதிபதி அவர்களின் நிலைபேறான அபிவிருத்தி எண்ணக்கருவின் கீழ் அவரது நேரடி கண்காணிப்பு மற்றும் நெறிப்படுத்தலுடன்...

2019-04-10
சௌபாக்கியா விற்பனைக் கண்காட்சி - 2019

சௌபாக்கியா விற்பனைக் கண்...

முல்லைத்தீவு மாவட்ட சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் கரைதுறைபற்று பிரதேச செயலகம் ஆகியவை இணைந்து சமுர்த்திப்...

2019-04-15
சிங்கள - தமிழ் புதுவருட மரநடுகை

சிங்கள - தமிழ் புதுவருட...

சிங்கள - தமிழ் புதுவருடத்தை கொண்டாடுமுகமாகவும் சனாதிபதி அலுவலகத்தின் ”புனரோதயம்” சுற்றாடல் பாதுகாப்பு தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்கு...

2019-05-31
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்...

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத் தொடரின் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயற்திட்டம் தொடர்பான ஆலோசனைக்கூட்டம் 30.05.2019 அன்று...

2019-06-04
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் 1ம் நாள் நிகழ்வுகள்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்...

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் - தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட நான்காம் கட்ட நிகழ்வுகள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் 03.06.2019...

2019-06-08
அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் முல்லைத்தீவுக்கான விஜயம்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள...

இலங்கை சனநாயக சோஷலிசக் குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்கள் இன்று (08.06.2019) முல்லைத்தீவுக்கு...

2019-08-01
பட்டதாரிப்பயிலுனர்களிற்கான நியமனம் வழங்கும் நிகழ்வு 2019 - 2ம் கட்டம்

பட்டதாரிப்பயிலுனர்களிற்க...

2019ம் ஆண்டுக்கான 2ம் கட்ட பட்டதாரிப்பயிலுனர்களுக்கான நியமனக்கடிதங்கள் இன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்...

2019-08-02
உற்பத்தி திறன் கள விஜயம் - சுகாதார சேவைகள் பணிமனை

உற்பத்தி திறன் கள விஜயம்...

வடமாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிமனை அதிகாரிகளும், உத்தியோகத்தர்களும் இன்று (02.08.2019) முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்துக்கு உற்பத்திதிறன்...

2019-09-04
அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணம் - 2019

அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ண...

அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணம் - 2019 அரச அதிபர் வெற்றிக்கிண்ணம் - 2019க்கான விளையாட்டுப்போட்டிகள் 03.09.2019...

2019-09-09
மேலதிக அரசாங்க அதிபர் இடமாற்றம்

மேலதிக அரசாங்க அதிபர் இட...

எமது மேலதிக மாவட்ட செயலாளராக கடமையாற்றிய திரு.கோ.தனபாலசுந்தரம் அவர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு இடமாற்றம்பெற்று செல்லும் நிலையில்...

2019-09-18
சர்வதேச கடற்கரை சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் கடல்சார் வளங்களை பாதுகாக்கும் வாரம்

சர்வதேச கடற்கரை சுத்தப்ப...

சர்வதேச கடற்கரை சுத்தப்படுத்தல் மற்றும் கடல்சார் வளங்களை பாதுகாக்கும் வாரம் 16 செப் தொடக்கம் 21...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

2017 වර්ෂය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළුව සහ නිවාස ක...

මාසය දිනය වේලාව ජනවාරි 2017/01/20 පෙ.ව. 9.00 - ප්‍රාදේශීය ල...

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

සුනිල් කන්නංගර මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු