அரசாங்க அதிபர்

Performing the development and administration activities and coordinating according to the government policies maintain the welfare of the people to a commendable level by helpingcontemporary social needs.

     
Additional  

திரு.க.கனகேஸ்வரன்
மேலதிக அரசாங்க அதிபர்

Strengthening the district administration through guiding the activities of divisional secretary’s and other institutes in the district under the approval of the district secretary.


35  

திரு.ம.யேசுறெஜினோல்ட்
பிரதம கணக்காளர்

Doing financial management to perform development, welfare, disaster relief and administration in the district to a commendable level and doing the financial responsibility for people through the financial report.


201  

திரு.M.கிருபாசுதன்
திட்டமிடல் பணிப்பாளர் 

Developing on going in depth knowledge of district planning issues and priorities through communication with the government policies,organizations and communities to provide professional planning leadership and management of staff within the single planning development team, with a clear emphasis on performance delivery, continues improvement and customer services to a commendable level.


03  

திரு. லிங்கேஸ்வரன்
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்


181  

திரு.த.றஜீவன்
கணக்காளர்


Kajanth  

திரு.S.கஜானந்
மாவட்ட பொறியியலாளர்


105  

திருமதி.சு.விக்கினேஸ்வரன்
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்