இல பிரதேச செயலர் பிரிவு கிராம உத்தியோகத்தர்
பிரிவு எண்ணிக்கை
1 கரைதுறைபற்று 46
2 புதுக்குடியிருப்பு 19
3 ஒட்டுசுட்டான் 27
4 துணுக்காய் 20
5 மாந்தை கிழக்கு 15
6 வெலிஓயா 9
மொத்தம் 136